Skúška


Záverečná skúška sa vykoná až po ukončení teoretickej a praktickej časti výcviku. Na skúšku musí byť žiadateľ prihlásený najneskôr do 6 mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole. Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa spravidla vykonala do 30 pracovných dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej 5 pracovných dní pred jej vykonaním.
Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dosiahnutia veku predpísaného na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny alebo podskupiny.


Poradie skúšky z odbornej spôsobilosti:
test z predpisov o cestnej premávke (čas 20 minút), najmänej 50 bodov z 55
skúška zručnosti na autocvičisku
skúška z vedenia motorových vozidiel v cestnej premávke


Výsledok každej skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Pokiaľ bude hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach.
Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby výsledok zo všetkých troch skúšok bol prospel.
Skúšobný komisár s výsledkami všetkých skúšok oboznámi žiadateľa o vodičské oprávnenie po ich vykonaní.


Opakovanú skúšku môže vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky z ktorej žiadateľ neprospel.
Žiadateľ môže vykonať najviac 2 opakované skúšky. Ak neprospeje do 6 mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky, môže byť na skúšku opätovne prihlásený len po absolvovaní znova celého kurzu v autoškole.